Selasa, 09 April 2013

> AL QUR'AN DAN TERJEMAHANNYANo. Buka SurahJumlah SurahTempat Turun Dengarkan Surah Dengarkan Terjemahan
1.  Al-Fatihah7Makiyah
2.  Al-Baqarah286Madinah
3.  Ali Imran200Madinah
4.  An-Nisaa176Madinah
5.  Al-Maidah120Madinah
6.  Al-An'am165Makiyah
7.  Al-A'raf206Makiyah
8.  Al-Anfaal75Madinah
9.  At-Taubah129Madinah
10.  Yunus109Makiyah
11.  Huud123Makiyah
12.  Yusuf111Makiyah
13.  Ar-Ra'd43Madinah
14.  Ibrahim52Makiyah
15.  Al-Hijr99Makiyah
16.  An-Nahl128Makiyah
17.  Al-Israa'111Makiyah
18.  Al-Kahfi110Makiyah
19.  Maryam98Makiyah
20.  Thaahaa135Makiyah
21.  Al-Anbiyaa112Makiyah
22.  Al-Hajj78Madinah
23.  Al-Mu'minuun118Makiyah
24.  An-Nuur64Madinah
25.  Al-Furqaan77Makiyah
26.  Asy-Syu'araa227Makiyah
27.  An-Naml93Makiyah
28.  Al-Qashash88Makiyah
29.  Al-'Ankabuut69Makiyah
30.  Ar-Ruum60Makiyah
31.  Luqman34Makiyah
32.  As-Sajdah30Makiyah
33.  Al-Ahzab73Madinah
34.  Saba'54Makiyah
35.  Faathir45Makiyah
36.  Yaa Siin83Makiyah
37.  Ash-Shaaffat182Makiyah
38.  Shaad88Makiyah
39.  Az-Zumar75Makiyah
40.  Al-Mu'min85Makiyah
41.  Fushshilat54Makiyah
42.  Asy-Syuura53Makiyah
43.  Az-Zukhruf89Makiyah
44.  Ad-Dukhaan59Makiyah
45.  Al-Jaatsiyah37Makiyah
46.  Al-Ahqaaf35Makiyah
47.  Muhammad38Madinah
48.  Al-Fat-h29Madinah
49.  Al-Hujuraat18Madinah
50.  Qaaf45Makiyah
51.  Adz-Dzaariyat60Makiyah
52.  Ath-Thuur49Makiyah
53.  An-Najm62Makiyah
54.  Al-Qamar55Makiyah
55.  Ar-Rahmaan78Madinah
56.  Al-Waaqi'ah96Makiyah
57.  Al-Hadiid29Madinah
58.  Al-Mujaadilah22Madinah
59.  Al-Hasyr24Madinah
60.  Al-Mumtahanah13Madinah
61.  Ash-Shaff14Madinah
62.  Al-Jumuah11Madinah
63.  Al-Munaafiqun11Madinah
64.  At-Taghaabun18Madinah
65.  Ath-Thalaaq12Madinah
66.  At-Tahriim12Madinah
67.  Al-Mulk30Makiyah
68.  Al-Qalam52Makiyah
69.  Al-Haaqqah52Makiyah
70.  Al-Ma'aarij44Makiyah
71.  Nuh28Makiyah
72.  Al-Jin28Makiyah
73.  Al-Muzzammil20Makiyah
74.  Al-Muddatstsir56Makiyah
75.  Al-Qiyaamah40Makiyah
76.  Al-Insaan31Madinah
77.  Al-Mursalaat50Makiyah
78.  An-Naba'40Makiyah
79.  An-Naazi'aat46Makiyah
80.  'Abasa42Makiyah
81.  At-Takwiir29Makiyah
82.  Al-Infithaar19Makiyah
83.  Al-Muthaffif36Makiyah
84.  Al-Insyiqaaq25Makiyah
85.  Al-Buruuj22Makiyah
86.  Ath-Thaariq17Makiyah
87.  Al-A'laa19Makiyah
88.  Al-Ghaasyiyah26Makiyah
89.  Al-Fajr30Makiyah
90.  Al-Balad20Makiyah
91.  Asy-Syams15Makiyah
92.  Al-Lail21Makiyah
93.  Adh-Dhuhaa11Makiyah
94.  Alam Nasyrah8Makiyah
95.  At-Tiin8Makiyah
96.  Al-'Alaq19Makiyah
97.  Al-Qadr5Makiyah
98.  Al-Bayyinah8Madinah
99.  Az-Zalzalah8Madinah
100.  Al-'Aadiyaat11Makiyah
101.  Al-Qaari'ah11Makiyah
102.  At-Takaatsur8Makiyah
103.  Al-'Ashr3Makiyah
104.  Al-Humazah9Makiyah
105.  Al-Fiil5Makiyah
106.  Quraisy4Makiyah
107.  Al-Maa'uun7Makiyah
108.  Al-Kautsar3Makiyah
109.  Al-Kaafiruun6Makiyah
110.  An-Nashr3Madinah
111.  Al-Lahab5Makiyah
112.  Al-Ikhlash4Makiyah
113.  Al-Falaq5Makiyah
114.  An-Naas6Makiyah
Jumlah Surah : 114 Jumlah Ayat : 6236 Madinah : 28 Surah Makiyah : 86 Surah

Tidak ada komentar:

Posting Komentar